Home > Internal Hdd > Internal Hdd Hard Error Dell Inspiron 6000

Internal Hdd Hard Error Dell Inspiron 6000

I have no idea of what happened. iftibashir 294.485 προβολές 4:06 Φόρτωση περισσότερων προτάσεων… Εμφάνιση περισσότερων Φόρτωση... Σε λειτουργία... Γλώσσα: Ελληνικά Τοποθεσία περιεχομένου: Ελλάδα Λειτουργία περιορισμένης πρόσβασης: Ανενεργή Ιστορικό Βοήθεια Φόρτωση... Φόρτωση... Φόρτωση... Σχετικά με Τύπος Πνευματικά δικαιώματα Δημιουργοί Ευκαιρίες διαφήμισης Προγραμματιστές +YouTube Όροι Απόρρητο Πολιτική και ασφάλεια Αποστολή σχολίων Δοκιμάστε κάτι διαφορετικό! Φόρτωση... Σε λειτουργία... Συνδεθείτε για να προσθέσετε αυτό το βίντεο στη λίστα "Παρακολούθηση αργότερα" Προσθήκη σε... Φόρτωση playlist... Thanks for your response. Last week however, when I was starting Visual Studio 2005 the boot sector became corrupt it never recovered, and by using the linux and windows setup cds I could see that my partitions are still there, but are listed as empty. http://thenewnexus.net/internal-hdd/internal-hdd-hard-error-dell-inspiron-6000-laptop.html

I did that...put the CD in and tried to boot from it but it didn't work. As for the bios I have looked in every option and only found one option that related to hdd and that was hdd aucoustic mode. in internet explorer 11 I get a screen 10/18/2016 10/18/2016 Viet - Computer Tech Blue screen stop error on start up; constant re-boot loop; 10/18/2016 10/18/2016 Dan I am trying to connect to my local network. lmull3 17.947 προβολές 16:52 How to access a hard drive from a dead computer. - Διάρκεια: 5:41. http://en.community.dell.com/support-forums/laptop/f/3518/t/19296712

Sep 12, 2010 #10 cw100 TS Rookie Topic Starter I am pretty sure it's a PATA drive and I don't know how to connect it to another controller. Share Flag This conversation is currently closed to new comments. 23 total posts (Page 1 of 3)   01 | 02 | 03   Next + Follow this Discussion · | Thread display: Collapse - | Expand + All Answers Collapse - Have you checked the HDD in the BIOS by DMambo · 10 years ago In reply to Dell laptop Error:Interna ... The problem was hardware, the drive was just completely worn out from all the work I did. I am trying now will respond as soon as I check itI have checked it and it reponds to F2 bringing up the system Customer: replied5 years ago.

Use a harddrive Utility go here for one: http://www.tacktech.com/display.cfm?ttid=287 Download an iso file of the harddrive utility you need and burn it to a disc, Use this cd to boot up the pc from it and run the test and full erase. pduesp 1.797 προβολές 17:51 Dell Inspiron 6000 hardware upgrades - Διάρκεια: 53:37. I have no idea of what happened. Sign up for a new account or log in here: Forgot your password?

I'll see which one appears more cost efficient... Privacy Policy | Cookies | Ad Choice | Terms of Use | Mobile User Agreement A ZDNet site | Visit other CBS Interactive sites: Select SiteCBS CaresCBS FilmsCBS RadioCBS.comCBS InteractiveCBSNews.comCBSSports.comChowhoundClickerCNETCollege NetworkGameSpotLast.fmMaxPrepsMetacritic.comMoneywatchmySimonRadio.comSearch.comShopper.comShowtimeTech Pro ResearchTechRepublicThe InsiderTV.comUrbanBaby.comZDNet Login _ Welcome to TechSpot Why should I register? Publish Related resources Repeated hard drive failures in common office environment (out of ideas for things to try...) Forum Cloned a 160 GB to a 320 GB hard drive on my Dell Inspiron 6000 and XP won't boo Forum I still have dst short test failure after replacing hard drive in my Inspiron 8200 Forum Old Dell Inspiron 6000 - compatible hard drives? http://www.techspot.com/community/topics/dell-inspiron-6000-internal-hdd.153217/ Make sure it doesn't get wet.

You might have to boot up using a CD with XP or floppy boot disk. James K. Try connecting your HDD to other HDD port. Sep 12, 2010 #8 cw100 TS Rookie Topic Starter I have not installed an operating system on the new hard drive because the dell is not recognizing the drive as being there (same problem as the old hard drive) so it will not allow me to install the operating system.

Do you have a Desktop Computer you can use >this might be a bit complex , but you can remove the hard drive from the laptop and place it into the desktop and copy the data over ? Ask Your Own Computer Question Customer: replied5 years ago. The OS is Windows xp. Ask James K. I hope I am in the right forum.

If I try to reboot in safe mode I get this message: Internal HDD HARD error! this content How would I commect it to the Desk top. Sep 12, 2010 #6 cw100 TS Rookie Topic Starter I ordered and put in a brand new hard drive and still have the same problem so do you think its a problem with a connection to the hard drive? Has anyone experienced "internal HDD hard error!"????

javier4life1 12.574 προβολές 8:28 Dell Inspiron 6000 - Διάρκεια: 16:52. How could that happen? All Rights Reserved. weblink When I hit enter to install windows I get a message stating that there is no hard drive available to install Windows on and that the laptop will power off in 15 seconds.

Yes , Any Desktop If you asking somebody Locally they will most likely have a USB caddy so they can remove your disk and place it into that and then copy your data off A USB Caddy Its requires removing the Hardrive and then placing into a desktop or a caddy and removing the data , putting it into a desktop is a little harder to do , but no to difficult for someone locally You can remove your data , and get Windows Re-installed James James K. isezeri // July 29, 2016 7:44am PST 2 Internal wiring of hdd to usb cables George1453 // August 19, 2016 1:46am PST 1 Laptop refuses to power on all the components except power LED light Makolo Herbert // August 23, 2016 7:25am PST 0 i have problem with mi micro card lando8 // August 11, 2016 1:33am PST Latest From Tech Pro Research Sexual harassment policy IT consultant code of conduct Quick glossary: Project management Interview questions: Business information analyst Services About Us Membership Newsletters RSS Feeds Site Map Site Help & Feedback FAQ Advertise Reprint Policy Explore Blogs Downloads TechRepublic Forums Meet the Team Tech Pro Research Resource Library Photos Videos © 2016 CBS Interactive. it only show Internal HDD Hard Errorand below Strike F1 to continue or F2 for utility setup but it is not responding to either Share this conversation Expert: James K.

I thought that maybe my hard drive had died on me so I purchased a new hard drive and it is the same exact problem still occuring.

isezeri · July 29, 2016 7:44am PST 2 Internal wiring of hdd to usb cables George1453 · August 19, 2016 1:46am PST 1 Laptop refuses to power on all the components except power LED light Makolo Herbert · August 23, 2016 7:25am PST 0 i have problem with mi micro card lando8 · August 11, 2016 1:33am PST Start or search Start A Discussion Start A Discussion Search Related Discussions 1 Can i use a pc for playing the games? 1330711002 // July 24, 2016 2:39am PST 2 Connecting a camera to a Tv? Login now. by nikopolidis85 · 9 years ago In reply to Any Solutions for this ? You can only upload files of type 3GP, 3GPP, MP4, MOV, AVI, MPG, MPEG, or RM.

I'm not 100% confident in this, so maybe someone with better hardware knowledge will join in. Add your answer Source Submit Cancel Report Abuse I think this question violates the Community Guidelines Chat or rant, adult content, spam, insulting other members,show more I think this question violates the Terms of Service Harm to minors, violence or threats, harassment or privacy invasion, impersonation or misrepresentation, fraud or phishing, show more Additional Details If you believe your intellectual property has been infringed and would like to file a complaint, please see our Copyright/IP Policy Report Abuse Cancel Report Abuse I think this answer violates the Community Guidelines Chat or rant, adult content, spam, insulting other members,show more I think this answer violates the Terms of Service Harm to minors, violence or threats, harassment or privacy invasion, impersonation or misrepresentation, fraud or phishing, show more Additional Details If you believe your intellectual property has been infringed and would like to file a complaint, please see our Copyright/IP Policy Report Abuse Cancel Report Abuse I think this comment violates the Community Guidelines Chat or rant, adult content, spam, insulting other members,show more I think this comment violates the Terms of Service Harm to minors, violence or threats, harassment or privacy invasion, impersonation or misrepresentation, fraud or phishing, show more Additional Details If you believe your intellectual property has been infringed and would like to file a complaint, please see our Copyright/IP Policy Report Abuse Cancel Ask a question usually answered in minutes! Extracting data from a dead laptop with a laptop hard drive adapter http://articles.techrepublic.com.com/5100-1035_11-5160538.html - # Tina, When a hard drive is no longer recognized in the bios, it usually means the drive has a physical problem. check over here OR try replacing your HDD .

When I strike F1 the message No Bootable devices shows. Is there a way to either install windows on an external hard drive and boot the laptop up that way? Try getting into the BIOS again.